Obec Kly

Další z řady obcí, kde jsme prováděli kompletní projekci v režimu dotačního titulu EFEKT2. Jednalo se o celou obec včetně doplnění svítidel pro zlepšení úrovně osvětlenosti. Po získání dotace jsme byli požádáni taktéž jako autoři projektu o dozor nad naplněním všech závazných indikátorů. Realizační firma si vedla dobře a celý záměr se podařilo bez kompromisů zrealizovat a zajistit v termínu revizní zprávu, zprávu o osvětlení komunikací a závěrečnou zprávu-to vše v předepsaném termínu poskytovatelem dotace.